Kiedy warto pomyśleć o intercyzie?

Wiele osób przed podjęciem decyzji o ślubie zastanawia się czy lepiej zdecydować się na wspólnotę majątkową czy na intercyzę. Intercyza to dla niektórych osób wyraz nieufności wobec partnera dla innych znów rozdzielczość majątkowa jest gwarancją zabezpieczenia posiadanego majątku.

Kiedy warto pomyśleć o intercyzie?

W Polsce stosunkowo niewiele małżeństw decyduje się na ustanowienie rozdzielności majątkowej. O rozdzielności majątkowej warto pomyśleć w sytuacji, gdy jeden z małżonków prowadzi swój własny biznes lub pełni ważne funkcje w organach spółek. Wówczas poprzez ustanowienie intercyzy możemy ochronić majątek rodziny oraz zminimalizować ryzyko niepowodzenia prowadzonego biznesu. Jeżeli działalność biznesowa małżonka jest dość ryzykowna, wówczas najkorzystniejszym rozwiązaniem jest podpisanie intercyzy na kilka dni przed zawarciem małżeństwa. Wówczas w takiej sytuacji rozdzielczość majątkowa obowiązuje już od daty zawarcia związku małżeńskiego.

Kiedy warto pomyśleć o intercyzie?

Co wchodzi w skład wspólnoty majątkowej, a co jest naszym osobistym majątkiem?

Pamiętajmy o tym, że po ślubie miedzy małżonkami istnieje wspólnota majątkowa, a w jej skład wchodzi wszystko to, co zostało nabyte w trakcie trwania małżeństwa oraz wszystkie przychody, które generuje majątek osobisty. Natomiast do wspólnoty majątkowej nie zaliczają się dobra nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego. Do wspólnego majątku nie wchodzą także rzeczy, które zostały nabyte, co prawda już w trakcie trwania małżeństwa, ale na skutek dziedziczenia czy darowizny. Wspólnota majątkowa nie obejmuje również wszelkiego rodzaju odszkodowań, autorskich praw osobistych oraz przedmiotów nabytych ze środków z majątku osobistego.

Ogłoszenie upadłości małżonka.

Warto zauważyć, że do rozdzielności majątkowej może dojść także w przypadku ogłoszenia upadłości współmałżonka (może to być np. upadłość konsumencka lub upadłość przedsiębiorstwa, którego małżonek jest właścicielem), wówczas z mocy prawa powstaje rozdzielność majątkowa małżeńska, ale należy również zwrócić uwagę na fakt, że majątek wspólny może być wtedy użyty do zaspokojenia tego rodzaju zadłużenia. Jeżeli chcemy uchronić się od takiej sytuacji, pamiętajmy, że rozdzielczość majątkowa małżeńska jest wyłącznie skuteczna wtedy, gdy została zawarta, na co najmniej 2 lata przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

Formalności związane z załatwieniem intercyzy.

Do podpisania umowy o rozdzielności majątkowej u notariusza wymagana jest obecność obojga małżonków. Muszą oni zgodnie wyrazić oświadczenie wiedzy i woli o podpisaniu intercyzy. Jeżeli w trakcie trwania małżeństwa jeden z partnerów widzi konieczność podjęcia działań zmierzających do podpisania intercyzy np. w celu ochrony dobra rodziny i dzieci, które są narażone na skutek działań wynikających z niefrasobliwości czy zadłużenia drugiego małżonka, ale dana osoba nie chce wyrazić zgody na podpisanie intercyzy wówczas można skierować taką sprawę do sadu. Pamiętajmy również o tym, że jeżeli sami dobrowolnie wniesiemy coś na majątek wspólny to później nie możemy żądać przywrócenia danej rzeczy do majątku osobistego.